Algemene voorwaarden

Gezonde opVoeding is een eenmanszaak gerund door Naomi Baas-Kniest.
Gezonde opVoeding is onderdeel van Eduna.
KvK-nummer:
                 58819010
Btw-nummer:
                 NL001376230B30
Gezonde opVoeding biedt begeleiding aan mensen met betrekking tot de thema’s ‘voeding,
pedagogiek en coaching’.

Kwaliteitsborging

 • Voor het onderdeel ‘Voeding’ is Naomi gediplomeerd gewichtsconsulent, met
  specialisaties “Begeleiding bij kinderen’ en ‘Voeding voor het gezin’. Ze is aangesloten
  bij de BGN (beroepsvereniging gewichtsconsulenten Nederland). Als BGNgewichtsconsulent begeleidt ze kinderen en volwassenen volgens de Richtlijnen
  Goede Voeding van de Gezondheidsraad naar een gezond eet- en leefpatroon.
  Kinderen en/of volwassenen die om medische redenen voeding nodig hebben die
  aan specifieke eisen moet voldoen, worden niet door de BGN-gewichtsconsulent
  begeleid. Naomi kan dan een doorverwijzing adviseren.
 • Voor de thema’s ‘Pedagogiek en Coaching’ is Naomi gediplomeerd Sociaal
  Pedagogisch Hulpverleenster, Pedagogisch Coach, Kindertalentenfluisteraar, VIB’er
  en Aandachtsfunctionaris kindermishandeling. Gezonde opVoeding biedt
  pedagogische begeleiding en opleidingen aan. Deze hebben tot doel de cliënt
  professionele en pedagogische ondersteuning te bieden bij problemen rond
  onderwijs, opvoeding en ontwikkeling. Deze stellen de cliënt in staat zijn/haar
  problemen op te lossen en/of anders om te gaan met de uitdagingen van zijn/haar
  leven. De dienstverlening betreft een middelenverbintenis, geen
  resultaatsverbintenis.
 • Naomi Baas garandeert een hoge kwalitatieve dienstverlening en doet er alles aan
  om vermeldingen op haar website en andere informatiekanalen correct voor te
  stellen. Toch kan het uitzonderlijk voorkomen dat bepaalde gegevens fouten
  bevatten. Indien een vermelding een kennelijke vergissing bevat, behoudt Naomi
  Baas zich het recht om eventuele orders op basis van die kennelijke vergissing te
  annuleren.

Consulten

 • Consulten vinden plaats zoals afgesproken: online, in de praktijk en soms bij cliënten
  thuis wanneer het om gezinsbegeleiding gaat.

 • Veiligheid en eerlijkheid is van groot belang. Naomi Baas zal met de uiterste zorg en
  deskundigheid mensen begeleiden richting hun zelf gestelde doelen. Echter de
  resultaten zijn afhankelijk van inzet en committent van klanten. Gegevens van de
  klant worden zonder toestemming van de klant zelf niet aan derden verstrekt.

 • Indien de klant verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip, dient hij Naomi
  Baas hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen – minimaal 24 uur van te
  voren. Indien de klant binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering
  aan Naomi Baas geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is Naomi Baas gerechtigd
  om de kosten voor de desbetreffende afspraak aan de klant in rekening te brengen.
  Naomi Baas heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden
  op te schorten indien zij door omstandigheden (welke buiten haar invloedssfeer
  liggen of waarvan zij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was/kon zijn)
  of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de
  nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor
  dat deel dat nog niet is nagekomen.

Aansprakelijkheid:

 • Deelname is op vrijwillige basis en eigen verantwoordelijkheid. Onverminderd de
  verplichtingen en verantwoordelijkheden van Naomi Baas, blijft de klant zelf
  verantwoordelijk en aansprakelijk voor eigen beslissingen, acties of gevolgen
  daarvan.

 • Het advies en/of de begeleiding van Naomi Baas is naar zijn aard resultaatgericht
  zonder dat resultaat te garanderen. Naomi Baas baseert zich bij de begeleiding en
  advisering mede op informatie die de klant zelf verstrekt over diens gezondheid,
  kennis en vaardigheden. Naomi Baas sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van
  schade, letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door
  de cliënt van door de gewichtsconsulent verstrekte adviezen, tenzij sprake is van
  opzet of grove schuld van de kant van de gewichtsconsulent. Met dien verstande dat
  voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Naomi Baas
  verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet
  voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en
  dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of
  grove schuld door derden is Naomi Baas nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur
  van Naomi Baas, om welke reden dan ook, niet tot uitkering overgaat, zal de
  aansprakelijkheid van Naomi Baas te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste
  tweemaal het tarief van één consult. Naomi Baas is niet verantwoordelijk of
  aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een
  onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect. Een vordering tot vergoeding van
  schade dient uiterlijk binnen 12 maanden nadat de cliënt de schade heeft ontdekt of
  redelijkerwijs had kunnen ontdekken, te zijn ingediend bij Naomi Baas, bij gebreke
  waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

Overige informatie:

 • Gezonde opVoeding behoudt zicht het recht voor de algemene voorwaarden ten alle
  tijden te wijzigen door online de wijzigingen te publiceren.

Betaling en levering

De prijzen van de producten inclusief eventuele verzendkosten, kunt u vinden op de website
www.gezondeopvoeding.nl. Vanwege de KOR is er een vrijstelling van BTW. Na verloop van
tijd kan de KOR komen te vervallen, waardoor er weer BTW heffing komt op de producten.
Naomi Baas zal dit doorgeven aan cliënten voordat er een nieuwe betaling tot stand komt.

Consulten dienen na afloop betaald te worden via de PIN in de praktijk. Wanneer u een
pakket afneemt, kunt u bij de 1e
afspraak het bedrag overmaken met de PIN. In overleg is
het mogelijk het bedrag voor een pakket op te delen in termijnen. Facturen van workshops
en trainingen worden binnen 14 dagen overgemaakt worden naar de rekening van Eduna
(waar Gezonde opVoeding onderdeel van is), deze wordt vermeld op de factuur.
Producten besteld via de website www.gezondeopvoeding.nl worden gelijk bij aanschaf al
betaald via Mollie.

Naomi Baas is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich
onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de
overeenkomst. Zij beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een
tariefwijziging zal kunnen plaats vinden.

 • Klachten: klachten kunnen altijd besproken worden. Wanneer u niet tevreden bent horen
  we dit graag, zodat we het samen kunnen oplossen. U kunt een klacht indienen via het
  volgende e-mailadres klantenservice@gezondeopvoeding.nl of telefonisch bespreken via
  06-30681646. Samen kijken we dan naar oplossingen om het probleem te verbeteren en op
  te lossen. Wanneer dit echter niet lukt kunnen we in gezamenlijk overleg ervoor kiezen de
  overeenkomst te ontbinden.
 • Auteursrechten: Naomi Baas behoudt ten allen tijde alle rechten op door haar gemaakte
  adviezen, plannen, documenten, boeken, powerpoints, werkboeken, webinars, video’s,
  afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs
  wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn
  aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt.
  De website, tekst, documenten en illustraties van de producten zijn eigendom van
  Gezonde opVoeding en zijn auteursrechtelijk en merken rechterlijk beschermd.
  Het verveelvoudigen, kopiëren of ongeoorloofd gebruik is verboden.
  Documenten mogen worden gekopieerd voor persoonlijk gebruik op
  voorwaarde dat het auteursrecht en de bronverwijzingen ook worden gekopieerd, geen
  wijzigingen worden toegevoegd en het document in zijn geheel wordt gekopieerd.
  Alle rechten op alle producten van Gezonde opVoeding en Eduna zijn voorbehouden aan Naomi Baas.

AVG

Toepasselijk recht en forumkeuze

Voor geschillen tussen Naomi Baas en de klant over de persoonlijke bejegening van de klant
of de gevolgde procedure van behandeling wordt de klachtenregeling van de
Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN) gehanteerd. Partijen zullen pas
een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een
geschil in onderling overleg of door inschakeling van de BGN te beslechten. Alleen de
burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de gewichtsconsulent is bevoegd
kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.

Privacy verklaring

Naomi Baas draagt zorg voor de privacy van de klant en verwerkt zijn/haar
persoonsgegevens voor cliëntenbeheer: het verzorgen van goede pedagogische coaching,
begeleiding en opleiding, verkoop producten, informatieverstrekking m.b.t. diensten,
financiële afhandeling en boekhoudkundige verwerking. De cliënt is verantwoordelijk voor
het correct doorgeven van zijn/haar gegevens en eventuele wijzigingen daaromtrent. Naomi
Baas (Gewichtsconsulent, Pedagogisch Coach en Sociaal Pedagogisch Hulpverleenster) is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.
Contactgegevens:
Kamperhoeve 61
8052 BD Hattem
0630681646
www.gezondeopvoeding.nl
Naomi Baas is de Functionaris Gegevensbescherming van Gezonde opVoeding.
Zij is te bereiken via klantenservice@gezondeopvoeding.nl

Persoonsgegevens

De website www.gezondeopvoeding.nl is beveiligd door middel van een SSL-certificaat. Op
die manier is hete delen van informatie veilig voor cliënten. Naomi Baas verwerkt je
persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze
gegevens zelf aan mij verstrekt ten behoeve van je hulpvraag.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt tijdens het intakegesprek, zoals je
  zorgverzekeraar (indien van toepassing)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Naomi Baas verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van
cliënt(e):
Gezondheid: lengte, gewicht, vetpercentage, taille-omvang, medicijngebruik,
dieetgeschiedenis, leefstijl, voedingsdagboek, verslag van het adviestraject.
Pedagogiek & Coaching: Belangrijke achtergrondinformatie, gezinssamenstelling,
(opvoedings)problematieken, kindontwikkeling.

Doelen verwerking van persoonsgegevens

Naomi Baas verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je de goede begeleiding te kunnen bieden gericht op jouw hulpvraag
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
  kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren

Naomi Baas verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals
gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Bewaartermijn

Naomi Baas bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 • Personalia, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres worden bewaard
  gedurende het adviestraject, om goederen en diensten bij je af te leveren, om je te
  informeren over wijzigingen van onze diensten en producten, om je te kunnen bellen
  of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, om je
  betaling af te kunnen handelen en om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.
 • Geboortedatum, geslacht en gegevens over je gezondheid worden bewaard
  gedurende het adviestraject om goederen en diensten bij je af te leveren.
 • Na afsluiting van het adviestraject worden je persoonsgegevens bewaard gedurende
  de wettelijke bewaartermijn van de Belastingdienst (minimaal 7 jaar).

Geautomatiseerde besluitvorming

Naomi Baas neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken
die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die
worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens
tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden

Naomi Baas verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken
indien noodzakelijk voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan
een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die gebruikt worden

Op de website www.gezondeopvoeding.nl werkt Naomi met technische, functionele en
analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw
computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de
technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website
naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij
hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook
alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt te allen tijde het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw
persoonsgegevens door Naomi Baas en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat
betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou
beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie,
te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van
je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de
verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar klantenservice@gezondeopvoeding.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een
kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto,
MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.
Ik reageer zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek . Naomi Baas wil je
er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
autoriteitpersoonsgegevens.nl

Beveiliging persoonsgegevens

Gezonde opVoeding neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via
klantenservice@gezondeopvoeding.nl

Verzend & retourbeleid Gezonde opVoeding


Gezonde opVoeding is onderdeel van Eduna

 • Bij product bestellingen gaat de klant over tot betaling wanneer hij klikt op de knop
  “Nu kopen” en de gevraagde invulvelden invult. Na het verzenden ontvangt de klant
  automatisch een bevestig op zijn email.
 • Het bestelde product wordt
 • Betaling en levering: De klant plaatst via de website een bestelling bij Gezonde
  opVoeding. Na het plaatsen van de bestelling via de website, ontvangt de klant direct
  een ontvangst reactie van de bestelling inclusief retourformulier (bij geen ontvangst
  kijk even in de SPAM box).
 • Gezonde opVoeding levert het gewenste product (wanneer het product op voorraad
  is) binnen 5 dagen aan de klant. Is het product niet op voorraad, dan is Gezonde
  opVoeding gebonden aan de levertijd van leveranciers. Gezonde opVoeding zet zich
  in om zoveel mogelijk voorraad te hebben, zodat de levertijd beperkt blijft. Is er toch
  een langere levertijd nodig dan 5 dagen, dan neemt Naomi Baas altijd contact op met
  de klant om te overleggen over de verdere bestelling. Bij het niet op voorraad
  hebben van het gewenste product is de uiterlijke leverdata 4-6 weken. Bij levering
  van het product ontvangt de klant de factuur en de algemene voorwaarden.
  Informatieplicht ontbinden overeenkomst:
 • Bedenktijd: wanneer een klant niet tevreden is over het product, het product niet
  aan de beloofde eisen voldoet of incompleet is heeft de klant het recht om het
  product terug te sturen binnen 14 dagen na ontvangst van het product/de
  producten. Gezonde opVoeding heeft de verplichting om het door de klant betaalde
  bedrag in zijn geheel terug te storten op de rekening van de klant binnen 14 dagen na
  ontvangst van retourzending. Voorwaarde is dat het product niet gebruikt is,
  verzegelingen en plastificering (waar aanwezig) nog intact zijn.
 • Wanneer de verzegeling van het product of de plastificering van de kaarten
  beschadigd is of open gemaakt is, heeft de klant geen recht meer op terugzending
  van het product. Bovengenoemde geldt niet bij druk en/of productiefouten aan het
  product. De klant heeft bij het laatste altijd het recht van retourzending.
  Informatieplicht over bijkomende kosten:
 • De kosten voor terugzending van het product, komen voor rekening van de klant.
  Aanvullende eisen voor: Verkoop/dienstverlening via internet
 • Duidelijke productinformatie is aangegeven op de website
  www.gezondeopvoeding.nl
 • Elke bestelling geeft een betalingsverplichting aan de klant.
 • Wanneer de klant een bestelling wil plaatsen is de klant verplicht het vakje aan te
  kruisen waarin hij/zij aangeeft de algemene voorwaarden van Eduna te hebben
  gelezen.
 • Wanneer de klant een bestelling via de website plaatst, ontvangt de klant de factuur
  en de algemene voorwaarden bij levering van het product.

Opgesteld op 31 oktober 2022 klantenservice@gezondeopvoeding.nl